lunes, 4 de noviembre de 2013

Subfamilia SATYRINAE anverso alas anteriores (Familia SATYRIDAE)


Arethusana arethusa
Brintesia circeChazara briseisChazara prieuriHipparchia semeleHipparchia alcyoneHipparchia fagiNeohipparchia statilinusPseudotergumia fidiaSatyrus actaeaSatyrus bryce
Erebia cassioidesErebia epiphronErebia euryaleErebia gorge
Erebia HispaniaErebia lefebvreiErebia  manto

Erebia meolansErebia oemeErebia palarica


Erebia pandroseErebia pronoeErebia triarius

No hay comentarios: