lunes, 4 de noviembre de 2013

Subfamilia SATYRINAE anverso alas anteriores (Familia SATYRIDAE)


Arethusana arethusa




Brintesia circe



Chazara briseis



Chazara prieuri



Hipparchia semele



Hipparchia alcyone



Hipparchia fagi



Neohipparchia statilinus



Pseudotergumia fidia



Satyrus actaea



Satyrus bryce








Erebia cassioides



Erebia epiphron



























































































































































Erebia euryale



Erebia gorge
































Erebia Hispania



Erebia lefebvrei



Erebia  manto

























































Erebia meolans



Erebia oeme



Erebia palarica






















































Erebia pandrose



Erebia pronoe



Erebia triarius

No hay comentarios: