martes, 15 de octubre de 2013

Subfamilia SATYRINAE anverso alas posteriores (Familia SATYRIDAE)


Arethusana arethusa

Brintesia circe


Chazara briseis
Chazara prieuri

Hipparchia semele

Hipparchia alcyone
Hipparchia fagi


Neohipparchia statilinus


Pseudotergumia fidia
Satyrus actaea

Satyrus bryce

Erebia cassioides
Erebia epiphron

Erebia euryaleErebia gorge
Erebia hispania
Erebia lefebvrei
Erebia  manto


Erebia meolans


Erebia oemeErebia palaricaErebia pandroseErebia pronoeErebia triarius

No hay comentarios: