domingo, 13 de octubre de 2013

Subfamilia SATYRINAE reverso alas posteriores (Familia SATYRIDAE)


Arethusana arethusaBrintesia circe


Chazara briseis


Chazara prieuri

Hipparchia semeleHipparchia alcyone

Hipparchia fagi


Neohipparchia statilinus
Pseudotergumia fidia


Satyrus actaea
Satyrus bryce

Erebia cassioides
Erebia epiphron
Erebia euryale

Erebia gorge
Erebia hispaniaErebia lefebvrei


Erebia  manto
Erebia meolans

Erebia oeme


Erebia palarica
Erebia pandrose
Erebia pronoe
Erebia triarius

No hay comentarios: